دکتر محمد صادق سهرابی

مشاور مهندسی فاکتورهای انسانی(ارگونومی)

- مدرس دانشگاه و عضو هئیت علمی دانشگاه هنراصفهان گروه طراحی صنعتی
- کارشناسی صنایع – ایمنی صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان ایران
- کارشناسی ارشد ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی همدان ایران
- دکتری ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی همدان
- عضو انجمن علمی ارگونومی ایران