حسن رضوان

رئیس هیئت مدیره

مدرس دانشگاه و عضو هئیت علمی دانشگاه هنر اصفهان - گروه طراحی صنعتی