دکتر آیدین مهدی زاده تهرانی

مشاور طراحی صنعتی

- مدرس دانشگاه
- مديرمسئول و صاحب امتياز فصلنامۀ تخصصي هنر و طراحي صنعتي چهارباغ
- فارغ التحصيل و بازرس جامعۀ فارغ التحصيلان دبيرستان البرز
- كارشناس ارشد رشتۀ طراحي صنعتي
- دكتري برنامه ريزي درسي
- عضو انجمن برنامۀ درسي ايران
- سرگروه ارتقاء گروههاي آموزشي فني وحرفه اي و كاردانش شهر تهران
- برگزار کننده دو دوره آموزش آموزشگران (TOT) براي معاونت فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري