سید جلال سید هاشمی

سرپرست طراحی

مدرس دانشگاه
طراح محصولات مهندسی پزشکی و روشنایی