سعید خسروی

مدیر عامل

 کارشناس ارشد طراحی صنعتی

  • مدرس دانشگاه
  • مدرس دوره تحقیق و توسعه اتاق بازرگانی
  • مشاور تحقیق و توسعه باشگاه مدیران و مشاوران اتاق بازرگانی