مدرس دانشگاه

مشاوره در حوزه طراحی کاربردی و مهندسی تولید

مشاور طراحی و ساخت قالب های برش و کشش عمیق

کارشناس ارشد مکانیک