اخذ پروانه فنی و مهندسی

Written By :

Category :

اخبار, دسته‌بندی نشده

Posted On :

Share This :

شرکت طراحان سرزمین آران در سال ۱۳۹6 موفق به اخذ اولین پروانه فنی و مهندسی از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گردید. زمینه تخصصی مندرج در پروانه شرکت طراحان سرزمین آران  “طراحی صنعتی” است که به موجب سوابق تجربی و انجام پروژه های مرتبط صادر گردید.

Ready To Start New Project With Intrace?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.