دستورالعمل حمایت از ساخت قالب و طراحی صنعتی محصولات

شرکت های دانش بنیان دیگر نگران هزینه های ساخت محصولات خود نباشند بر اساس دستورالعمل حمایت از ساخت قالب و طراحی صنعتی محصولات دانش بنیان 100 درصد هزینه خدمات طراحی صنعتی و بسته بندی صادراتی به صورت تسهیلات با نرخ بهره 10 درصد در اختیار شرکت های واجد شرایط قرار میگیرد.
منبع خبر:
http://isti.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=262&newsview=10612
http://tesc.ir/index.php?ctrl=regulation&actn=regulation_view&id=83

اخذ پروانه فنی و مهندسی

شرکت طراحان سرزمین آران در سال ۱۳۹6 موفق به اخذ اولین پروانه فنی و مهندسی از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گردید. زمینه تخصصی مندرج در پروانه شرکت طراحان سرزمین آران  “طراحی صنعتی” است که به موجب سوابق تجربی و انجام پروژه های مرتبط صادر گردید.